مرز حداقل تا 21 اکتبر بسته است اما احتمالاً تا پایان سال بسته خواهد بود