در این برنامه برای راه اندازی یک کار جدید به شما ویزای کار دو ساله داده خواهد شد ولی از شما هیچ سپرده ای دریافت نمیکنند. حداقل دارایی 800،000 دلار بایستی نشان دهید ولی با توجه به رقابت در سیستم حداکثر میزان دارایی را پیشنهاد میکنم که ارائه کنیم.

 برنامه کارآفرینی استان انتاریو
در این برنامه برای راه اندازی یک کار جدید به شما ویزای کار دو ساله داده خواهد شد ولی از شما هیچ سپرده ای دریافت نمیکنند. حداقل دارایی 800،000 دلار بایستی نشان دهید ولی با توجه به رقابت در سیستم حداکثر میزان دارایی را پیشنهاد میکنم که ارائه کنیم. این برنامه برای افرادی طراحی شده که در نظر دارند یک بیزنس جدید در انتاریو راه اندازی کنند و یا یک بیزنس موجود را خریداری کنند. متقاضیانی که با موفقیت در مرحله انتخاب پذیرفته شوند یک مجوز کار موقت دریافت خواهند کرد که بر مبنای یک طرح اجرائی توافقی تنطیم میشود، متقاضیان میتوانند در انتاریو بیزنس تأسیس کنند. چنانچه سرمایه گذاری با موفقیت صورت گیرد و متقاضی مهاجرت نسبت به ایجاد فرصت شغلی بر مبنای طرح توافقی اعلام شده پایبند باشد و تعهدات خود را به انجام رساند او و خانواده اش میتوانند برای دریافت اقامت دائم کانادا درخواست بدهند برای اینکه افراد در این زمینه مشمول باشند میبایست شرایط زیررا داشته باشند حداقل 500،000 دلار کانادا بسته به زمینه های مختلف، سرمایه گذاری نمایند حداقل معادل 800،000 دلار کانادا سرمایه خالص داشته باشند حداقل شرایط لازم از جمله شرط مهارتهای زبانی را در فاصله زمانی دو سال منتهی به سرمایه گذاری داشته باشند حداقل دو شغل تمام وقت دائمی برای شهروندان کانادائی و یا افراد مقیم کانادا بوجود آورند
لطفا توجه کنید که تمامی این شرایط حداقل هستند و برای اینکه شما در سیستم رقابتی وارد شوید، بایستی بیشتر دارایی نشان دهید، بیشتر شغل ایجاد کنید و
بیشتر سرمایه گذاری کنید.

پیشنهاد سردبیر زانکو