تاییدیه زاب (Zab) چیست؟  

جهت مهاجرت کاری یا تحصیلی به برخی کشورها به ویژه آلمان شما نیازمند دریافت تاییدیه ای می باشید که نشان دهد مدرک تحصیلی شما مورد تایید این کشور است. سازمانی به نام  ZAB  در آلمان  که مخفف  Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen است ، مسئولیت این امر را به عهده دارد. 

شما می توانید با مراجعه به سایت anabin ، رشته و دانشگاه خود را بررسی نمائید ؛ اگر جلوی رشته/دانشگاه +H ثبت شده باشد یعنی مورد تائید است اگر  -/+H باشد یعنی نیاز به بررسی و تایید از ZAB است و اگر -H  متاسفانه دانشگاه فاقد اعتبار است و امکان اخذ تاییدیه ZAB نخواهید داشت اما ناامید نشوید و شانس خود را در سایت زاب امتحان کنید. ناگفته نماند که تاییدیه مدرک تحصیلی از طرف ZAB برای رشته‌هایی همچون پزشکی، پرستاری، روانپزشکی و دندانپزشکی جهت ادامه تحصیل  و یا کار در آلمان کفایت نمی‌کند و شما برای کار یا ادامه تحصیل در این رشته ها با توجه به قوانین آلمان باید آزمون و مراحل دیگری را نیز طی نمائید.

لازم به ذکر است که ارزیابی مدرک تحصیلی فقط برای مدارک دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی امکان پذیر است و مدرک کاردانی به هیچ عنوان ارزیابی نخواهد شد.

 

مراحل بررسی وضعیت مدارک تحصیلی در سایت anabin :

 

1. ابتدا به آدرس وب سایت anabin.kmk.org مراجعه نمائید و مراحل زیر را انجام دهید.

 • در قسمت جستجوی موسسات و دانشگاه ها، اﺑﺘﺪا بر روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Suchen ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ، همان جستجو می‌شود ﮐﻠﯿﮏ نمایید. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺜﻼً “Iran” را اﻧتخاب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﺎم شهر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب می‌ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب شهر ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن، به‌صورت ﺧﻮدﮐﺎر فهرست ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‌ای از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ آن شهر در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ظاهر ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
 • ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ نتایج جستجو را بر اساس داﻧﺸﮕﺎه، ﻣؤﺳﺴﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن بودن فیلتر و مرتب سازی کنید و تنها ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

2. پس از جستجو درصورت وجود نام دانشگاه شما درلیست یکی از موارد زیر رخ میدهد:

 • اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ + H ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک ‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﻣﺪارک‌ تحصیلی موردتأیید و ﻗﺎﺑﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. که در این صورت اسکرین شات و پرینت واضح رنگی جهت ارائه به سفارت آلمان گرفته شود.
 • اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ – H در ﺳﺘﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﯾﻌﻨﯽ متأسفانه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزشیابی ﻧﯿﺴﺖ و احتمالش خیلی کم است که بتوانید تاییدیه ZAB را بگیرید؛ عملا گفته شده که نمیتوانید ولی اگر بخواهید میتوانید شانستان را امتحان کنید.
 • اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ -/+ H ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ هیچ‌گونه ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.

3. در قدم بعدی همچنین رشته تحصیلی شما بایستی در آنابین وجود داشته باشد و معادل مدارک دانشگاهی آلمان باشد. همان مراحل مربوط به دانشگاه را برای رشته تحصیلی خود نیز طی کنید و اسکرین شات و پرینت واضح رنگی جهت ارائه به سفارت آلمان  از صفحه نتایج گرفته شود. در صورتی که هم دانشگاه شما و هم رشته تحصیلی شما مورد  تایید بود. مدارک شما به عنوان  کارجو مورد تایید سفارت آلمان می باشد و نیازی به گرفتن تایید ZAB وجود ندارد. در صورتی که نام دانشگاه شما در anabin موجود نبود و یا +H نبودید آنگاه باید نسبت به ارسال مدارک لازم  جهت تایید مدرک تحصیلیتان به ZAB طبق مندرجات زیر اقدام نمایید.

 

 ارزیابی دانشگاه های ایران برای مهاجرت به آلمان:

مرکز ارزیابی به نام  KMK در آلمان وجود دارد که تنها مرجع معتبری است که لیست دانشگاه های مورد تایید آلمان در آن موجود است.. این مرجع از دو بخش تشکیل شده است. رشته و دانشگاه باید در سایت آنابین مورد تایید باشد، در غیر این صورت باید مراحل تاییدیه zab طی شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ارزیابی مدرک تحصیلی عبارت اند از:

 • مدرک پایان تحصیلات دانشگاهی به زبان فارسی
 • لیست کامل ریز نمرات دانشگاهی به زبان فارسی
 • ترجمه مدارک دانشگاهی به زبان آلمانی
 • ارائه کپی برابر با اصل مدارک کامل پایان تحصیالت دانشگاهی همراه با ریز نمرات فارغ التحصیلی
 • در صورت لزوم مدارک مکمل (به طور مثال ارائه مدارک کاردانی برای کارشناسی ناپیوسته و ارائه مدارک کارشناسی برای کارشناسی ارشد و غیره )
 • ارائه مدرک پایان دوره متوسطه که امکان ورود به دانشگاه را برای شما فراهم نموده باشد
 • ارائه مدارک شناسایی (پاسپورت و شناسنامه)
 • ارائه اسناد موجود درصورت عدم رضایت شما برای بررسی صحت مدارک از جانب ZAB ارائه مدارک رسمی در صورت تغییر اسم و مشخصات (در صورتی که در مدارک شناسایی ذکر نشده باشد)
 • در صورت داشتن موقعیت پناهندگی: ارائه کارت شناسایی و یا گواهی پناهندگی
 • در صورت تقاضا Blue Card: قرارداد کاری

قابل توجه متقاضیان در مورد مراکز انجام کپی برابر با اصل اسناد و مدارک تحصیلی:

کپی مدارک تحصیلی شما که مورد ارزیابی واقع می شوند، باید محتوای امضا ومهر برابر با اصل باشند که در دادگستری ها و یا وزارت امور خارجه ایران و یا در آلمان ( Einwohnermeldeamt oder Notar (انجام شده باشند )

برای مشاهده مدارک لازم برای ارسال و پر کردن فرم زاب ابتدا باید از لینک زیر اقدام کنید:

https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications/application-and-fees/application-form.html

 

مبلغ و نحوه پرداخت هزینه ارزشیابی ZAB

از آنجایی که تاکنون درگاه پرداخت آنلاین، روی وبسایت آنابین Anabin قرار داده نشده است، هزینه ارزشیابی مدارک ZAB، باید به شماره حساب مشخص شده مبلغی حدودا 200 یورو واریز گردد. شما عزیزان برای پرداخت این مبلغ نیاز به کردیت کارت دارید و یا می توانید با مشاوران موسسه زانکو تماس حاصل فرمائید تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

 

پیشنهاد سردبیر زانکو