دولت کانادا شرایط مالی ویزای کفالت را آسان کرد

تسهیل شرایط مالی برای متقاضیان برنامه مهاجرتی کفالت والدین

به گزارش CIC، کانادا شرایط درآمدی متقاضیان برنامه مهاجرتی کفالت والدین (PGP) را آسان‌تر ساخته تا افرادی که کفالت مالی پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و همچنین سایر افراد خانواده خود را بر عهده می‌گیرند ، نیازی به نشان دادن درآمدی معادل ۳۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد در منطقه خود در سال مالیاتی ۲۰۲۰ را نداشته باشند. این دستورالعمل به دلیل چالش‌های مالی پیش‌آمده‌ای است که کانادایی‌ها طی شیوع ویروس کرونا با آن روبه‌رو شده‌اند.

با این سیاست عمومی موقت و جدید، به متقاضیان برنامه مهاجرتی کفالت والدین اجازه داده می‌شود تا حتی اگر درآمدشان را به دلیل تبعات ناشی از تعطیلی‌های پس از همه‌گیری ویروس کرونا ازدست‌داده باشند، از بستگانشان حمایت مالی کنند.

حامیان مالی همچنین می‌توانند مزایای دریافتی از برنامه‌های کمک مالی کانادا مانند CERB را در محاسبات درآمد سالیانه خود برای سال جاری محاسبه کنند. البته این حامیان مالی هنوز باید حداقل درآمد لازم و سایر شرایط درخواست مربوط به سایر سال‌های مالیاتی مربوطه را داشته باشند. این موضوع بدان معناست که در هرسال مربوطه دیگر، آن‌ها نیاز به ۳۰ درصد درآمد اضافی دارند و فقط می‌توانند از مزایای ویژه بیمه اشتغال برخوردار شوند.

این سیاست عمومی موقت جدید شامل کانادایی‌هایی است که از طریق سامانه ثبت نام برنامه مهاجرتی کفالت والدین که از ۱۳ اکتبر به مدت سه هفته باز می شود، متقاضی خواهند شد. از دیگر اعضای خانواده که می‌توانند در زیرمجموعه برنامه (PGP) قرارگرفته و سیاست فوق بر آن اعمال شود، همسران و شرکای قانونی عادی، کودکان وابسته، خواهر و برادرهای کوچک، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و فرزندان بزرگ که پدر و مادرشان فوت‌شده‌اند و بستگان حامی مالی، صرف‌نظر از سن خواهد بود، البته درصورتی‌که آن حامی، هیچ‌یک از اقوام نزدیک کانادایی دیگر خود را حمایت مالی نکرده باشد.

پیشنهاد سردبیر زانکو