با زدن کدام واکسن مي توانم به کانادا سفر کنم؟
چه جوري ثابت کنم واکسن زده ام؟
از چه طريقي معلوم مي شود کدام واکسن را زده ام؟


اين بخشي از سوالاتي هست که متقاضيان مهاجرت به کانادا در دوران واکسيناسيون کرونا دارند، متقاضياني که ميب خواهند بدانند کدام واکسن را بايد براي ورود به کانادا تزريق کنند.
همچنين اينکه اگر واکسن زدم چگونه بايد اثبات کنم که اين واکسن را تزريق کرده ام!
از ميان واکسن هايي که در ايران تزريق مي شود دولت کانادا فقط واکسن آسترازنکا (انگلیسی: AstraZeneca‎) را قبول دارد، بنابراين ساير واکسن ها از جمله واکسن سينوفارم و واکسن کوبرکت براي ورود به خاک کانادا موردقبول نيست.
حتما سوال پيش آمده است که اگر اين واکسن را تزريق کرديم چگونه بايد اثبات کنيم، براي اين کار حتما بايد هر دو دوز واکسن آسترازنکا (انگلیسی: AstraZeneca‎) را تزريق کنيد و پس از تزريق دوز دوم واکسن آسترازنکا (انگلیسی: AstraZeneca‎) تاييديه تزريق را به انيستيتو پاستور ايران ارائه مي دهيد و آنجا به شما يک برگه تاييديه انگليسي با مهر برجسته داده مي شود که اثبات مي کند شما هر دو دوز واکسن آسترازنکا (انگلیسی: AstraZeneca‎) را تزريق کرده ايد و اين تاييديه انگليسي با مهر برجسته براي ارائه به سفارتها و حتي به افسر مهاجرت هنگام ورود به کشورها از جمله کانادا معتبر است.

پیشنهاد سردبیر زانکو