طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) سیستم ملی کانادا برای توصیف مشاغل است. می توانید NOC را جستجو کنید تا جایی که یک شغل طبقه بندی شده است یا اطلاعات اصلی درباره وظایف اصلی آن ، الزامات آموزشی یا سایر اطلاعات مفید را کسب کنید

برای هر یک از برنامه های شغلی در کانادا شما باید حداقل کیفیت شغلی را داشته باشید این درجه بندی کیفیت شغلی NOC نام دارد. شما میتوانید فعالیت خود را در این لینک سرچ کرده و متوجه شوید آیا در طبقه بندی اداره مهاجرت کانادایی این شغل وجود دارد یا خیر؟ سپس میتوانید از این لینک ببینید که شغل شما از بین 0 تا 9 در کدام دسته قرار گرفته است. همچنین کتابچه راهنما در مورد هر دسته شغلی را میتوانید از این لینک ببینید. 

معیاری که ما یک روش مهاجرتی را به شما پیشنهاد میدهیم بر اساس همین درجه بندی است ، همچنین در زمان درخواست برای ویزای شما نیز با توجه به همین کد برای شما اقدام میکنیم. ( اگر از طریق برنامه های مهاجرتی و کاری این کار را انجام دهیم)

در صورت نیاز به مشاوره میتوانید با شماره های زیر صفحه تماس بگیرید.

پیشنهاد سردبیر زانکو