جمعیت ایرانیان تورنتو

طبق آخرین تحقیقات انجام شده در سرشماری کانادا نشان میدهد که مهاجران ۲۰ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل میدهند. در این مقاله به بررسی ایرانیان تورنتو میپردازیم