مهاجرت به ترکیه

مهاجرت به ترکیه 2021 فرصتی ایده آل در زمینه دریافت اقامت و تابعیت به شمار می‌آید و سالانه درصد قابل توجهی از افراد می‌خواهند که به ترکیه مهاجرت کنند. این روزه روند مهاجرت به ترکیه همچنان متنوع و با الگوهای جهانی کار، تحصیل، سرمایه گذاری و ازدواج و پناهندگی انجام می‌شود. اشخاص متقاضی از ایران، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان بیش ترین میزان مهاجران را در این کشور تشکیل می دهند.